เข้าสู่ระบบแจ้งความจำนงขอลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้นUsername:
Password:

นักศึกษาที่ยังไม่มี username ขอ username ที่นี่


กำหนดแสดงความจำนงขอโควตาวิชา ภาค 1/2560
รอบที่ 1 :  วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 (สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาในคณะฯ) 
                  ประกาศผล วันที่ 12 มิถุนายน 2560

รอบที่ 2
:  วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2560
                  ประกาศผล วันที่ 7 สิงหาคม 2560

*ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาที่ขอโควตาวิชา และไม่ดำเนินการ
จดทะเบียนตามที่ขอไว้ในรอบที่ 1 คณะฯ จะตัดสิทธิ์การขอในรอบที่ 2 
ยกเว้นนักศึกษามีความจำเป็นจริง คณะฯ จะรับไว้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

เกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาให้นักศึกษาคณะ JC เป็นลำดับแรก
2. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาบังคับคณะ
3. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาบังคับกลุ่มวิชาเอก / วิชาบังคับเลือก / วิชาเลือก
4. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาโทวารสารศาสตร์
5. นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเสรี


Copyright by Faculty of Commerce And Accountancy, Thammasat University